Finalizarea implementarii proiectului „Informare, Calificare și Angajare – ICA”
FUNDATIA ”FILANTROPIA TIMISOARA”, cu sediul in municipiul Timisoara, Str. CD LOGA nr. 7, , judetul Timis, cod postal 300021, România, anunță finalizarea implementarii proiectului cu titlul ”Informare, Calificare și Angajare – ICA”, COD SMIS 152026, co-finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Prioritatea de investiții 5.1. „ Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaþie aparþinând minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”, in baza contractului de finantare 4002/28.02.2022 incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest in calitate de Organism Intermediar.Proiectul a fost implementat in parteneriat cu Mediline Exim SRL Bucuresti.
Obiectivul general al proiectului consta constă în creșterea capacitații de ocupare a 474 de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala, prin asigurarea accesului acestora la servicii integrate de informare, consiliere si orientare profesionala, la formare profesionala în meserii cerute pe piața muncii si la activități de mediere a muncii. Beneficiile pe termen lung ale proiectului vizează dezvoltarea resurselor umane cu dificultăți de integrare pe piața muncii prin integrarea/ reintegrarea lor durabila, menținerea pe piața muncii prin creșterea capacitații de angajare prin cursuri de calificare si integrare socio-profesionala, precum si consiliere pentru dezvoltare personala si profesionala si promovarea unei atitudini pozitive față de formarea profesionala continua.
Obiective specifice ale proiectului:
1. OSP1 Furnizarea serviciului de formare profesionala pentru un grup de 324 persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala, din care roma 32 persoane, in vederea integrării in piață muncii, inclusiv prin auto ocupare. Programul de formare prevede cursuri de calificare nivel 2 (360 ore ) si programe de calificare de nivel 1 (180 ore) organizate pe 12 grupe de studiu (4 grupe nivel 2 si 8 grupe cursuri nivel1 – 180 ore).
2. OSP2 Îmbunătățirea șanselor de integrare pe piața muncii pentru 225 de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala, din care roma 32 persoane, prin furnizarea unui pachet de servicii de informare, motivare, dezvoltare personala, orientare, consiliere profesionala si asistenta in planificarea carierei si căutarea unui loc de munca.
3. OSP3 Integrarea in piață muncii după încetarea calității de participant a unui număr de 130 de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala (din care roma 14 persoane), in domenii relevante pentru piața muncii, inclusiv prin auto ocupare.
Prin implementarea proiectului au fost obtinute urmatoarele rezultate :
1. R.1 – 474 Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de saracie sau excluziune sociala identificate si înregistrate in Grupul Țintă
2. R.2 – 1 campanie de informare a publicului cu privire la posibilitatea obținerii unei calificări in vederea îmbunătățirii șanselor de integrare pe piata muncii realizata
3. R 3 – 474 de dosare individuale cu documente de înregistrare in GT realizate;
4. R 4 – 1 centru de asistenta pentru formare si integrare profesionala înființat
5. R 5 – 474 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala beneficiare ale unor masuri specifice de ocupare in cadrul proiectului in urma participării la sesiunile de consiliere profesionala
6. R 6 – 150 persoane consiliate pentru depășirea barierelor legate de sănătate, loc de munca si familie
7. R 7 – 10 persoane din grupul țintă consiliate pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri
8. R 8 – 32 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala aparținând minorității roma calificate in urma participării la programul de formare profesionala
9. R 9 – 12 serii de cursanți organizate
10. R 10- 324 de persoane înscrise la cursurile de calificare profesionala beneficiare ale îmbunătățirii nivelului de competente
11. R 11 -225 persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala calificate in urma finalizării programului de formare profesionala
12. R 12 – 1 contract furnizare servicii mediere pe piața muncii
13. R 13 – 130 persoane angajate
14. R 14 – 130 persoane beneficiare de suport post-angajare pentru menținerea pe piața muncii pe termen lung
15. R 15 – 2 burse a locurilor de munca organizate
16. R16 – 4 mese rotunde cu privire la corelarea forței de munca existente cu piața muncii în domeniu organizate
Valoarea totală a proiectului este de 3.761.163,65 lei, din care 3.495.938,46 lei contribuție FSE si 183.996,75 lei contributie din Bugetul National. Proiectul a fost implementat in Municipiul Timișoara , Str. Moise Nicoară, nr. 17, incepand cu data de 01.03.2022.
Prin intermediul proiectului s-a reusit crearea unor mecanisme sau structurarea unor activitati si directii de actiune, care ulterior sa poata fi multiplicate si la alte generatii de beneficiari .
Manager de proiect
Romeea Maerescu