FUNDATIA FILANTROPIA TIMISOARA, cu sediul in str C.D.Loga nr 7 Timisoara, jud Timis are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire servicii organizare Campanie egalitate de sanse si nediscriminare.
1. Detalii procedura
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de livrare produse: pretul cel mai scazut.
Sursa de finantare: Programul Operational Capital Uman 2014-2020, proiect POCU/717/5/1/152026, „Informare, Calificare si Angajare – ICA”
2. Continut oferta:
a) Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele din invitatia de participare. Nu se accepta oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.

Nr.

crt

Denumire articol Um Cantitate Pret total fara TVA Descriere
1 servicii organizare Campanie egalitate de sanse si nediscriminare Buc 1 13.500,00 Derularea unei campanii de comunicare în domeniul nediscriminarii adresata persoanelor din comunitate. Pornindu-se de la realitatea ca în România nivelul de respingere sociala si de discriminare a minoritatii rome este printre cele mai înalte dintre toate grupurile vulnerabile discriminate, în cadrul campaniei vor fi abordate subiecte privind cunoasterea istoriei romilor din România, comunitatile defavorizate si dreptul la nediscriminare, inclusiv din perspectiva de gen.

Aceasta campanie are ca obiectiv combaterea discriminarii prin activitati de constientizare a modului in care se intampla aceste fenomene si a impactului negativ al acestora în societate. De asemenea, vor fi evidentiate aspectele pozitive din comunitatile de romi pentru determinarea unei mai bune întelegeri a diversitatii culturale si consolidarea dialogului intercultural prin promovarea mestesugurilor traditionale rome.-activitati de inovare sociala.

b) Propunerea financiara

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Nu se accepta oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale.

c) Alte documente de calificare

– certificat de inregistrare (copie conform cu originalul) al societatii – doar pt oferta castigatoare
– declaratia de conformitate a ofertei
– declaratia de prelucrare a datelor cu caracter personal

3. Conditii generale:

Pretul  va fi exprimat ferm in lei, fara TVA.
Valoarea maxima estimata fara TVA pentru atribuirea contractului este:  13.500,00 lei
Cheltuielile de manipulare, incarcare, transport si alte cheltuieli ocazionate de furnizarea produselor/ prestarea serviciilor vor fi suportate de furnizor.
Plata pretului contractului se va face in lei, in maxim 45 de zile de la data primirii facturii fiscale si dupa receptionarea serviciilor achizitionate.
Limba de redactare a ofertei: romana;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
Data limita de transmitere a ofertelor este: 16.09.2022 ora 15:00.
Ofertele se transmit prin e-mail, la office@fft.ro sau in plic la sediul Fundatiei Filantropia Timisoara din str C.D.Loga nr 7.
Persoana de contact:  Zarie Mihaela

Intocmit:
Manager proiect:  Zarie Mihaela Elena

Invitatia de participare (descarca)
Model Declaratii (descarca)