INVITAȚIE DE PARTICIPARE/ ANUNȚ DE PARTICIPARE

LA PROCEDURA PROPRIE  – ANEXA 2

Servicii medicale de screening si diagnostic in specialitatile cardiologie si boli interne in sistem de telemedicina

Cod CPV 85100000-0 Servicii de sănătate

 1. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Adresa poștală: FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMISOARA, adresa: C.D.Loga, nr.7, Municipiul Timisoara,  județul Timis, telefon/fax: 0724810147, E-MAIL: office@fft.ro,  cod fiscal 18296309, reprezentată prin Dl.  Pavel Cristian  – Președinte

 1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Serviciile solicitate în Caietul de Sarcini sunt destinate realizării de :

Servicii medicale de screening si diagnostic in specialitatile CARDIOLOGIE SI BOLI INTERNE in sistem de telemedicina includ:

 • Consult clinic de cardiologie/boli interne+ EKG
 • Echografia abdomniala
 • Echografie cardiaca
 • Consultatie de specialitate on line, ofera in timp real expertiza medicului specialist, (cardiologie, boli interne) in conexiune cu echipa medicala mobila ( medic rezident + echipamente specifice de screening si investigatii)
 • Consultatiile de specialitate si investigatiile paraclinice se realizeaza de persoane cu drept de practica medicala si competente in specialitatile respective
 • Consultatia medicala in sistem de telemedicina se finalizeaza cu diagnostic, recomandari de tratament medicamentos, recomandarea unor investigatii suplimentare pentru edificarea diagnosticului, recomandari privind reducerea factorilor de risc- din partea medicului specialist
 • Informatiile rezultate in urma consultului sunt documentate de medicul specialist in: buletin echografic, scrisoare medicala, reteta + schema de tratament
 • Serviciile medicale de specialitate sunt realizate de un furnizor acreditat de servicii medicale

Locatiile de unde urmeaza sa fie selectați pacienții sunt cele cinci UAT-uri partenere în proiect respectiv FAGET, MARGINA, BUZIAS. PERIAM SI TOPOLOVATU MARE iar selecția va fi făcută de echipele locale și vor fi comunicate prestatorului ulterior semnarii contractului de prestari servicii.

Desfasurare : 01. Martie -31 August 2023

Arie  de prestare a serviciilor :

FAGET, MARGINA, BUZIAS. PERIAM SI TOPOLOVATU MARE

Numar de Servicii medicale de screening si diagnostic : 500 buc

VALOAREA ESTIMATA este: valoare totală 53550,00 lei

NOTA: Avand in vedere prevederile art 292, alin1 din Cod fiscal conform carora ,,Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă:

 1. spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de unităţi autorizate pentru astfel de activităţi, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală şi de diagnostic, baze de tratament şi recuperare, staţii de salvare şi alte unităţi autorizate să desfăşoare astfel de activităţi….’’

mentionam faptul ca la valoarea estimata nu se adauga TVA

 1. ALEGEREA ȘI JUSTIFICAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

3.1. Alegerea procedurii de atribuire

Procedura de atrubuire selectata este – procedura proprie Anexa 2, conform art. 111, alin (1) din OUG 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice si art. 68, alin.1 lit.h) si art. 2 alin. 2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, serviciile medicale fiind cuprinse in Anexa 2.

3.2. Justificarea privind decizia de a nu utiliza impartirea pe loturi

În conformitate cu prevederile art.141 alin. (3) din legea nr. 98/2016 si ale art.9 alin. (3) lit. f) din H.G. nr.395/2016 autoritatea contractantă a decis să nu atribuie acordul cadru pe loturi.

Autoritatea contractantă nu aplică în cadrul procedurii de atribuire împărţirea pe loturi, raportat la obiectul contractului de prestari servicii, drept pentru care apreciază că este imperios necesar ca operatorul economic care va fi desemnat câştigător să îşi asume responsabilitatea bunei implementări a derulării contractului, atat din punct de vedere al serviciilor reprezentand consultațiile.

In cazul în care la procedura proprie, prezenta, organizata conform anuntului de participare/invitatiei de participare nu a fost depusă nicio oferta de participare, in conformitate cu prevederile art. 104, alin.1 lit. ,,a’’ din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice actualizata,  se va organiza procedura de achizitie prin procedura ,, proprie – anexa 2”, conform prevederilor legale invocate anterior.

 • COD CPV 85100000-0 Servicii de sănătate

 CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire – preţul cel mai scăzut în conformitate cu prevederile art. 187 alin (3) lit.d) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Criteriul de atribuire utilizat este „PREŢUL CEL MAI SCĂZUT”, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și pentru obținerea unor rezultate mai relevante ale screening-ului.

Factorii de evaluare și modalitatea de acordare a punctajului se regăsesc în caietul de sarcini.

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

5.1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului

 1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art. 165-167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 4. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 5.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

 1. Operatorii economici, tertii sustinatori, subcontractantii (daca este cazul) castigatori trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul acordului-cadru/contractului.
 2. Certificatul unic de inregistrare pt ofertantul castigator
 3. Serviciile medicale de specialitate sunt realizate de un furnizor acreditat de servicii medicale

 5.3 Capacitatea tehnică și /sau profesională

 1. Să detina un spațiu în cadrul centrului cu conexiune de internet fixa de mare viteză unde vom putea instala stația fixă din cadrul echipamentului customizat de telemedicină.
 2. Să fie autorizati si acreditati conform normelor legale in vigoare
 3. Sa prezinte disponibilitatea pentru un program de lucru flexibil in colaborare cu echipele mobile din cadrul proiectului.
 4. TERMEN LIMITĂ PRIMIRE OFERTE: 20.02.2023, ora 12:00

 DATA LIMITĂ PENTRU SOLICITAREA CLARIFICĂRILOR: 10.02.2023, ora 12:00

 1. DATA LIMITA DE RASPUNS LA CLARIFICARI DIN PARTEA AUTORITATII CONTRACTANTA: 14.02.2023, ora 10:00
 2. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 3. Preţul: va fi exprimat în lei, fără TVA.
 4. Nu se acceptă oferte alternative.
 5. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitatea a ofertei este de 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

 INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

13.1. Operatorii economici trebuie să depună ofertă până la data de 20.02.2023, ora 12:00, oferta va fi transmisa in plic la adresa Timisoara, str C.D.Loga nr 7.

Oferta va conține toate documentele solicitate, si anume documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara (formulare, declaratii, etc)

Toate documentele transmise se vor fi semnate olograf, stampilate si scanate

Autoritatea contractantă va selecta ofertele care respectă toate cerințele solicitate în caietul de sarcini.

13.2. Persoana contact informații suplimentare: Antonie Luisa, tel 0724 810 147, adresa e-mail luisa.antonie@gmail.com

Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim anticipat!

Invitatia de participare (click aici)

Model Formulare (click aici)

Caiet de sarcini (click aici)