FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014- 2020
Obiectiv specific 5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Lider de parteneriat( Beneficiar):
Fundația Filantropia Timișoara

Durata proiectului:
18 luni, cu începere din 15.05.2022

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 741.677,71 Lei

Regiunea de implementare: GAL FREIDORF
Punctul cel mai nordic al teritoriului este definit de intersecția străzilor Miron Costin și Splaiul Tudor Vladimirescu, intersecție care se continuă cu Splaiul Tudor Vladimirescu pe partea stângă a Canalului Bega, coteşte spre sud pe Strada Rahovei şi continuă spre vest cu strada Ardealului până la intersecţia cu strada Constantin Silvestri. Conturul aferent SDL se continuă de-a lungul căii ferate până la intersecţia acesteia cu prelungirea străzii Ion Slavici (45.716463; 21.163990). Extrema Vestică este reprezentată coordonatele: 45.721754 latitudine, 21.163955 longitudine, aceasta fâcănd obiectul ieșirii de pe strada Ovidiu Cotruș și încadrării acestei străzi pe strada Polonă. În continuare traseul perimetrului SDL continuă spre Sud pe strada Ovidiu Codruş până la coordonatele 45.716564; 21.187658 de unde urmează un drum de pământ până la coordonatele 45.713695; 21.184568 şi coteşte spre est până la coordonatele 45.711777; 21.187111. În continuare traseul urmează direcţia sud până la intersecţia străzilor Gavril Musicescu și Calea Șagului aceasta reprezentând extrema sudică a teritoriului. Perimetrul coteşte spre est pe strada Petre Stoica până la intersecţia cu Calea Şagului, urcând spre nord pe Calea Şagului până la intersecţia cu strada Ceferiştilor. Apoi continuă spre sud pe strada Ceferiştilor, de-a lungul căii ferate până la coordonatele 45.716167; 21.203215, urmând un drum de pământ, spre est, până la intersecţia cu strada Bujorilor. Conturul aferent SDL urmează direcţia nord până la intersecţia cu strada Chişodei. Teritoriul aferent SDL parcurge apoi strada Dimineţii până la intersecţia cu strada Anton Pavlovici Cehov. Linia demarcatoare a teritoriului SDL trece peste teren intravilan până la extrema estică reprezentată de intersecţia străzii Gavril Musicescu cu Calea Martirilor 1989. Granița teritoriului SDL urmează apoi direcţia nord pe strada Drubeta până la intersecţia cu strada Mareşal Alexandru Aleverescu. Conturul aferent SDL se continuă cu strada Traian Vuia pe care o urmează până la intersecţia cu B-dul Liviu Rebreanu. Traseul perimetrului SDL continuă cu strada Drubeta până la intersecţia cu strada Memorandului urmând apoi strada Ioan Rusu Şirianu până la intersecţia cu strada Constantin Brâncoveanu, cotind apoi spre nord până la intersecţia cu strada Miron Costin.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Consilierea unui numar de 200 persoane din teritoriul SDL GAL Freidorf aflate in saracie si exluziune sociala în vederea soluþionarii problemelor de natura sociala, juridica si tehnica, precum si promovarea integrarii comunitaþii marginalizate GAL si din teritoriul SDL în cadrul populaþiei Municipiului Timisoara.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OSP1 Furnizarea serviciului de informare si consiliere psihosociala pentru un grup de 200 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care roma 30 persoane, in vederea integrarii comunitatii marginalizate in cadrul Municipiului Timisoara
2. OSP2 Imbunatatirea sanselor de depasire a starii de vulnerabilitate sociala prin oferirea de servicii de consiliere juridica unui numar de 50 persoane din grupul tinta, din care minim 20 romi din teritoriul GAL Freidorf.
3. OSP3 Imbunatatirea sanselor de depasire a starii de vulnerabilitate a unui numar de 20 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din grupul tinta, din care roma 10 persoane, din teritoriul GAL Freidorf care vor beneficia de asistenta tehnica cu privire la obþinerea/clarificarea actelor de proprietate asupra locuinþei/adapostului si/sau locuinþe noi. Din acestia minim 15 persoane vor beneficia de sprijin pt obtinerea actelor de identitate si minim 5 persoane vor primi sprijin pentru obtinerea actelor de proprietate imobiliara.

Rezultate asteptate
1. R1. 200 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala identificate si selectate pentru Grup Tinta
2. R2. 200 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala informate cu privire la activitatile si serviciile din proiect
3. R3. 1 studiu analiza nevoi sociale, juridice si tehnice in comunitate vizata
4. R4. 50 persoane care beneficiaza de consiliere juridica
5. R5. 20 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de asistenta tehnica de specialitate – minim 15 persoane vor beneficia de sprijin pt obtinerea actelor de identitate si minim 5 persoane vor primi sprijin pentru obtinerea actelor de proprietate imobiliara.

Grupul tinta
Grupul tinta al proiectului „IMPREUNA PENTRU O COMUNITATE MAI BUNA” este reprezentat de 200 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din care roma 30 persoane care au domiciliul pe teritoriulSDL GAL Freidorf, care doresc sa participe la activitati de consiliere in acord cu obiectivele programului.
Persoanele selectate pentru grupul tinta îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
– au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de SDL GAL Freidorf.
Persoanele din comunitatile marginalizate aflate în risc de saracie sau excluziune sociala care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup þinta eligibil daca se constata ca locuiesc în comunitatea marginalizata aflata în risc de saracie sau excluziune sociala (declaraþie pe propria raspundere).
– sunt în risc de saracie sau excluziune sociala.

O persoana care face parte din grupul tinta persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala poate fi încadrata în una din urmatoarele categorii, de exemplu:
– persoane adulte somere sau inactive;
– persoane care nu au acte de identitate (inclusiv copii fara CNP);
– persoane cu dizabilitati (persoanele cu dizabilitati includ acele persoane care au deficiente fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durata, deficienþe care, în interacþiune cu diverse bariere, pot îngradi participarea deplina si efectiva a persoanelor în societate, în conditii de egalitate cu ceilalti);
– persoane vârstnice aflate în situatii de dependenta, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc singure si/sau nu sunt autonome si nu beneficiaza de sprijin în gospodarie;
– copii în situatii de dificultate , cu accent pe copiii apartinând minoritatii rome, copiii cu dizabilitati si cu nevoi educationale speciale, copiii din comunitatile dezavantajate socioeconomic, copiii din familii cu 3 sau mai multi copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii parinti în mobilitate în afara localitatii de domiciliu (mai ales copiii care se confrunta cu separarea pe termen lung de parinþii lor plecati la munca în strainatate), copii în cazul carora unul sau mai multi adulti din gospodarie sunt privati de libertate sau sunt în supravegherea serviciilor de probatiune, copiii care au parasit scoala pentru a munci (inclusiv în gospodarie), copiii care nu au fost înscrisi la scoala, care au abandonat sau au parasit timpuriu scoala etc.), mame minore, adolescenþi cu comportamente la risc, copii si tineri ai strazii;
– tinerii care au parasit institutiile de tip rezidential;
– adulti cu unul sau mai multi copii în sistemul de protectie speciala;
– parinti/ tutori/ îngrijitori informali ai anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor cu risc de parasire timpurie a scolii; – persoane care au parasite de timpuriu scoala si care participa la programe de tip a doua sansa;
– familiile fara o situatie clara cu privire la actele de proprietate asupra locuintei si/sau terenului pe care locuiesc, precum si persoanele fara adapost; – copii/ tineri/ adulti/ vârstnici cu probleme de sanatate mintala, cu masura de protecþie speciala etc.;
– victime ale violentei domestice si familiile cu risc de violenta domestica, victime ale traficului de persoane.